Ausa Mängu põhimõtted

Ausa Mängu põhimõtted

AUSA MÄNGU PÕHIMÕTETE JÄRGIMINE:

1. Osaledes ELSFi ametlikel võistlustel, kohustuvad Sportlased, Klubid ja Klubides tegutsevad isikud:

a) kinni pidama Ausa Mängu põhimõtetest ja lähtuma lojaalsuse, aususe ja sportlikkuse printsiipidest;
b) hoiduma igasugusest käitumisest, mis kahjustab või võib kahjustada laskesuusatamise mainet, ELSFi ametlike võistluste usaldusväärsust või aususe põhimõtet.

2. Laskesuusatamise mainet, võistluste usaldusväärsust ja aususe põhimõtet kahjustav käitumine on:

a) aktiivne või passiivne seotus altkäemaksude või korruptsiooniga laskesuusatamises või laskesuusatamise võistlustega seotud küsimustes;
b) Sportlasele või Klubis tegutsevale isikule teatavaks saanud avalikkusele mitte teadaoleva informatsiooni kasutamine selliselt, et võistluse aususe põhimõte saab kahjustada;
c) otsene või kaudne võistluse käigu eelnev fikseerimine (kokkuleppimine) või katse seda teha, sõltumata sellest, kas sellise tegevuse eesmärk on finantsilise kasu saamine;
d) isikliku või kolmandale isikule kasu saamise eesmärgil otseselt või kaudselt panustamises või sellega sarnases tegevuses osalemine võistluse tulemuse peale võistlustel, milles osaleb Sportlane või Klubis tegutsev isik ise või talle lähedaselt tuttav isik või võistkond (kihlveopettus). Sportlase või Klubis tegutseva isiku poolt panustamine Eestis toimuvate ELSFi ametlike võistluste peale on keelatud;
e) Sportlasele või Klubis tegutsevale isikule teatavaks saanud konfidentsiaalse info loata kasutaminevõi meediasse edastamine;
f) võistlustel või võistlustega seotult provokatiivsele käitumisele üleskutsumine;
g) vägivaldne käitumine võistlustel;
h) võistluses eelise saamiseks ebasportlikult käitumine;
i) dopingu kasutamine või dopingu kasutamise katse, Sportlasele dopingu andmine või Sportlase kihutamine dopingut tarvitama;
j) ELSFi sekretariaadi viivitamatult teavitamata jätmine Sportlasele või Klubis tegutsevale isikule teatavaks saanud dopingu tarvitamise juhtumist või dopingu tarvitamise katsest või muudest punktis 2 nimetatud rikkumistest.

3. Punktis 2 nimetatud kohustuste rikkumise uurimiseks, vaidluste lahendamiseks ning rikkujate karistamise osas ELSFi juhatusele ettepanekute tegemiseks on pädev ELSFi Treenerite Nõukogu, kellel on õigus kaasata oma töösse spetsialiste. ELSFi Treenerite Nõukogu ettepanekul kinnitab rikkumiste eest karistused ELSFi juhatus.

4. ELSFi Treenerite Nõukogu võib punktis 2 nimetatud rikkumiste eest Sportlast, Klubi või Klubis tegutsevat isikut karistada:

a) hoiatusega;
b) noomitusega;
c) rahatrahviga;
d) Sportlast võistluskeeluga määratud või määramata ajaperioodiks;
e) Klubis tegutsevat isikut treeningute ning võistluste juhendamise keeluga määratud või määramata ajaperioodiks;
f) Sportlast või Klubis tegutsevat isikut laskesuusatamise alal tegutsemise tähtaegse või tähtajatu keeluga;
g) Klubi võib karistada võistlustulemuse tühistamisega;
h) Klubi võib karistada keeluga litsentseerida uusi sportlasi;
i) Klubi võib karistada ELSFi ametlikel võistlustel saavutatud koha tühistamisega.

5. Punktis 4 nimetatud karistused jõustuvad ELSFi Treenerite Nõukogu ettepanekul ELSFi juhatuse poolt vastava kirjaliku otsuse tegemise hetkest.

Kinnitatud ELSF juhatuse poolt 30.10.2019

Sponsorid

Partnerid