Uudised

Sporditreeningute korraldamine 11. märtsist 2021

Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020 korraldusest nr 282 (muudetud 09. märts 2021
korraldusega nr 111) „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning avalike
koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud“ on sporditreeningud väli- ja
sisetingimustes reguleeritud järgmiselt:

Alates 11. märtsist kuni 11. aprillini 2021 (kaasa arvatud):
1) välitingimustes on lubatud treenimine, kui on tagatud, et tegevuses ei osale rohkem kui kaks
inimest, sh juhendaja ning teiste isikutega hoitakse vähemalt kahemeetrist vahemaad.
2) sisetingimustes ei ole treenimine lubatud.
3) Kõik, kellel on siseruumides lubatud treenida, peavad siseruumides kandma maski, v.a
sporditegevuse ajal. Nimetatud kohustus ei laiene alla 12-aastastele lastele või juhul, kui maski
kandmine ei ole tervislikel põhjustel, töö või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid
arvestades võimalik;
4) teenuse osutaja tagab desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmise
Terviseameti juhiste kohaselt.

Alapunktides 1 ja 2 nimetatud tingimusi ei kohaldata spordialaliidu võistlussüsteemis toimuvale
professionaalsele sporditegevusele, Eesti täiskasvanute ja noorte koondiste liikmetele ja
kandidaatidele ja võistkondlike sportmängude meistriliigade sportlastele, riigi sõjalise kaitsega
ja siseturvalisusega seotud tegevustele, täienduskoolitusele ja sellega seotud eksamitele, mis on
vajalik kvalifikatsiooni omandamist tõendava tähtajalise tunnistuse saamiseks, ning puudega
isikute tegevustele, sealhulgas sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni teenuse osutamisele ja
Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskusele.

Korralduse nr 282 terviktekst on kättesaadav siit.
Korralduse nr 111 terviktekst ja seletuskiri on kättesaadav siit.

Minimaalsed nõuded sporditreeningute korraldamisele

 • Välitingimustes on lubatud treening maksimaalselt kahe inimese vahel.
  a) sportlane ja treener;
  b) sportlane ja sportlane.
  Välitingimustes ei ole lubatud kokku kutsuda inimesi samale territooriumile, et läbi viia paaride
  kaupa grupitreeningut, st paarid peavad treenima iseseisvalt ilma juhendajata või üks inimene koos
  juhendajaga. Ühel territooriumil, nt jalgpallistaadionil, kergejõustikustaadionil, välijõusaalis jne on
  lubatud treenima rohkem kui kaks inimest, kuid inimesed või paarid peavad treeningut läbi viima
  sõltumata teistest treenijatest ning hoidma teiste inimestega kahemeetrist vahemaad. Juhendaja
  võib koostada treenitavatele treeningkava ning suunata nad iseseisvalt näiteks jalgpalliväljakule või
  kergejõustikustaadionile treenima, kuid selgitama eelnevalt treenijatele, millised on piirangud
  treenimise ajal. Spordiobjekti haldaja peab tagama, et objektil viibijad peavad kinni kehtestatud
  reeglitest.
 • Välispordiobjektile treenima minnes ega tulles ei ole lubatud kasutada riietusruume.
 • Uisuväljakutel tuleb tagada, et inimeste arv uisuväljakul on selline, mis võimaldab hoida teineteisega
  kahemeetrist vahemaad. Väljaku haldaja peab jälgima, et väljakul ei tekiks isetekkelisi gruppe ning
  probleemide tekkimisel vähendama uisuväljakul olevate inimeste arvu.
 • Mäesuusakeskustes tuleb tagada, et inimesed ei oleks järjekordades teineteisele lähemal kui 2
  meetrit, vajadusel maha märkima alad, kus inimesed võivad järjekorras seista.

Inimesed, kellele ei kohandu sisetingimustes treenimise piirang, peavad jälgima järgmised
nõudeid:

 • Haigusnähtudega isikud ei tohi tegevustes osaleda. Tegevuse korraldamise eest vastutaval isikul on
  õigus haigusnähtudega isik treeningult ära saata.
 • Treeningule eelneval ja järgneval ajal tuleb siseruumides kanda kaitsemaski, v.a duši all käimisel.
  Kaitsemaski tuleb kanda alates spordiklubisse sisenemisest ja ära võtta vahetult enne riietusruumist
  lahkumist treeningruumi ning tuleb tagasi panna pärast duši all käimist ja kanda kuni spordiklubist
  lahkumiseni.
 • Tegevuste välisel ajal tuleb üldkasutatavates ruumides järgida 2+2 reeglit.
 • Professionaalne sportlane on isik, kes tegeleb spordiga kõige kõrgemal sportlikul tasemel, saab
  spordiga tegelemise eest tasu või toetust ja elatub peamiselt sellest. Sellisteks sportlasteks loetakse
  võistkondlike sportmängude meistriliigade võistkondadesse kuuluvad isikud ning Eesti
  Olümpiakomitee olümpiaettevalmistustoetust saavad isikud. Professionaalse sportlase mõiste
  laieneb ka välisriigi sportlastele. Seeniorsportlasi/veterane ei loeta professionaalseteks sportlasteks
  olenemata sellest, kas nad on Eesti seeniorspordi/veteranspordi koondiste liikmed või kandidaadid.
 • Eesti täiskasvanute ja noorte koondise liikmed ja kandidaadid määratleb spordialaliit. Koondise
  liikmete ja kandidaatide määramisel tuleb arvestada sportlikku taset ning kandidaatide arv peab
  olema proportsionaalne võrreldes koondise liikmete arvuga eelnevatel hooaegadel. Nimekiri tuleb
  kooskõlastada Kultuuriministeeriumiga ning seejärel avalikustada alaliidu kodulehel.

Nõuete täitmise eest vastutab treeningu korraldaja ja/või spordiobjekti omanik. Viiruse leviku
tõkestamise meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse § 28 lõikes
2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid. Sunniraha maksimaalne suurus on 9600 eurot. Sunniraha,
mille eesmärk on kohustada korralduses kehtestatud nõudeid, meetmeid ja piiranguid järgima ning
tõkestada viiruse levikut, võib määrata korduvalt. Korduvrikkumise korral võib Terviseameti
korraldusega objekti piirangute mittejärgimisel ajutiselt sulgeda.

Hügieeni ja puhtuse tagamise meetmed

 • Ruumide koristamine ja desinfitseerimine tagatakse Terviseameti soovituste kohaselt (leiab siit).
 • Oluline on jälgida kätehügieeni, võimaluse korral pestakse käsi voolava sooja vee ja seebiga või
  kasutatakse desinfitseerimisvahendit. Käte desinfitseerimisvahendid tuleb paigutada
  liikumisteedele nähtavasse kohta. Kätepesu juhendi leiab siit.
 • Piisknakkuse leviku tõkestamiseks tuleb aevastades või köhides oma suu ja nina küünarvarre või
  salvrätikuga katta. Salvrätik ja teised isikukaitsevahendid visatakse seejärel kohe selleks ettenähtud
  tähistatud prügikasti ja pestakse käed.
 • Kahe treeningu vahel on soovituslik ruume õhutada.

Ürituste korraldaja, spordialaliit või spordiklubi võib oma üritusele kehtestada eelnimetatud nõuetest
rangemaid nõudeid, kui see aitab viiruse leviku tõkestamisele kaasa.

Sponsorid

Partnerid