Aus sport

Aus sport

AVALDUS

Võitlemiseks spordivõistlustega manipuleerimise vastu

Alus: Spordivõistlustega manipuleerimise vastane Euroopa Nõukogu konventsioon (Eesti liitunud 19.09.2016).

Eesti Aerutamisföderatsioon (EAF) teeb igakülgset koostööd oma liikmete, teiste spordiorganisatsioonide, võistluste korraldajate ja muude asjaomaste organisatsioonidega, et võidelda spordivõistlustega manipuleerimise vastu, kaitsta spordi ausust ja spordieetikat kooskõlas spordi sõltumatuse põhimõttega ning tuvastada, analüüsida ja hinnata seonduvaid riske.

Spordivõistlustega manipuleerimise all mõistab EAF tahtlikku kokkulepet, tegevust või tegevusetust, mille eesmärk on spordivõistluste tulemuse ebaaus muutmine, selleks, et kõrvaldada täielikult või osaliselt spordivõistluse kulgu või osa sellest, saamaks endale või teistele põhjendamatu eelis (EN konventsiooni art.3).

Meetmed:

1. EAF liikmed ja võistluste korraldajad teevad kõik selleks, et rakendada meetmeid spordivõistlustega
manipuleerimise vastu võitlemiseks, samuti jälgivad head juhtimistava ning tagavad, et võistlused
oleksid korraldatud ja kajastatud ausalt ning korrektselt.

2. EAF liikmed ja võistluste korraldajad väldivad huvide konflikti, sealhulgas on teadlikud keelust võistluste sidusrühmadele panustada kihlvedudes spordivõistluste suhtes, millega nad on seotud (sh siseteabe väärkasutamise ja levitamise keeld).

3. EAF võistluste sidusrühmad on kohustatud viivitamatult teavitama alaliidu juhatust kahtlasest
tegevusest, vahejuhtumist, stiimulist või kontaktist, mida võib pidada spordivõistlustega manipuleerimise vastaste eeskirjade rikkumiseks.

4. Võimaliku laekunud informatsiooni korral spordivõistluste manipuleerimise kohta on EAF liige või
võistluste korraldaja kohustatud tegema igakülgset koostööd juhtumi lahendamisel EAF juhatuse või
juhatuse poolt volitatud isikutega. Kuni manipuleerimisjuhtumi lõpliku lahendamiseni peatatakse
asjaosalistele alaliidu kaudu eraldatavate toetuste jagamine.

EAF juhindub oma tegevuses Eesti Aerutamisföderatsiooni põhikirjast, Rahvusvahelise Aerutamisföderatsiooni (ICF) kehtestatud muudest aktidest ja otsustest ning Eesti Vabariigis kehtivatest ja rahvusvahelistest õigusaktidest.

Eesti Aerutamisföderatsioon 30.10.2018 (vt EAF AVALDUS)

 

Sponsorid

Partnerid